About the Journal

“Боловсролын Судалгааны Монголын Сэтгүүл” нь боловсрол судлалын чиглэлээр хийсэн эрдэм шинжилгээний судалгааг мэргэжлийн хийгээд сонирхсон олон нийтийн дунд хэлэлцүүлэх, танилцуулах замаар шинэ мэдлэг бүтээх, судалгааны үр дүнг практикт хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, улмаар боловсрол судлалын шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой. 

Print ISSN: 2959-9164

eISSN: 2959-9172

 

Current Issue

Боловсролын судалгааны монголын сэтгүүл №29 (2), 2023
					View Боловсролын судалгааны монголын сэтгүүл №29 (2), 2023
Published: 2023-12-01
View All Issues