Боловсролыг системийн үзлээр хөгжүүлэх шийдлүүд

Authors

  • М.Итгэл Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
  • Х.Отгонбаатар Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
  • У.Туяа Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
  • Л.Эрдэнэ Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
  • Д.Пунцагсүрэн Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн

DOI:

https://doi.org/10.56380/v28.2

Abstract

Тус өгүүллийн зорилго нь боловсролыг системийн үзлээр судалж түүний бүтэц, агуулга, хүрээ зэргийг багтаасан загварууд тодорхойлох явдал юм. Судалгааны арга зүй нь боловсролын агуулга, хүрээг илрүүлэх, хоёр дахь нь түүнийг сайжруулах гэсэн 2 үе шаттай байв. Судалгааны үр дүнд боловсролын цар хүрээний ангилал болон боловсролын систем-орчны харилцааны, бүтцийн, динамик гэсэн 3 загвараар хөгжүүлэх шийдлийг баталгаажуулсан. Боловсролын цар хүрээний хувьд нано, микро, мезо, макро, супра систем гэсэн ангилал байна. Боловсролын систем-орчны харилцааны загвар нь боловсролын систем нь маш том эко-системийн хэсэг байна. Боловсролын бүтцийн загвар нь суралцагч төвтэй, зорилго, сургалтын хөтөлбөр, хүний нөөц, удирдлага-менежмент, боловсролын орчин, үнэлгээ-мониторинг гэсэн 7 хэсгээс тогтоно. Боловсролын динамик загвар нь дээрх 7 хэсгийн хугацаан цувааны эрэмбэ байдлаар тодорхойлсон.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-09-06